REGULAMIN

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS AUTOPREZENT.PL

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu

Autoprezent.pl prowadzonego przez jego Administratora, tj. Autoprezent.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Towarowa 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000927597, NIP 6452571709, REGON: 520229929, której kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 5 000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub pod adresem poczty elektronicznej kontakt@autoprezent.pl. w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, w tym osób dokonujących zakupu voucherów.

 1. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827); 3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

 2. Przystępując do korzystania z Serwisu, nawet bez zakładania Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.

 4. Serwis Autoprezent.pl stanowi własność Administratora, będącego jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest on uprawniony do dodawania, edycji, zmiany oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania, wszelkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz zbiory danych Administratora, podlegają ochronie prawnej.

§2. DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1.;

 2. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta Użytkownika;

 3. Kalendarz Imprez – daty, w których organizowane są przez Wykonawcę imprezy, w czasie których dojść może do realizacji Voucherów Prezentowych.

 4. Klient – podmiot zamawiający za pośrednictwem Serwisu Prezent na rzecz Obdarowanego;

 5. Kod Vouchera – ciąg znaków znajdujący się na Voucherze Prezentowym, który służy do identyfikacji zamówienia Prezentu, a także sprawdzenia jego stanu;

 6. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu, w tym w szczególności polegających na możliwości zakupu Voucherów;

 7. Login – adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail), służący jego identyfikacji, wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji;

 8. Miejsce – tor wyścigowy lub inne miejsce, w którym wykonywany będzie Prezent, zgodnie z uprzednio dokonaną rezerwacją. Miasta podane w serwisie Administratora oraz bezpośrednio w serwisie Wykonawcy, w których zlokalizowane są tory wyścigowe lub inne miejsca wykonywania Prezentu mają charakter orientacyjny. Nie w każdym przypadku miejsce realizacji zamówionego Prezentu pokrywa się z administracyjnymi granicami danego miasta, na co Klient wyraża zgodę;

 9. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w

Regulaminie. Obdarowanym może być sam Klient, co nie wpływa na ważność

Vouchera, ani uprawnienia osoby korzystającej z Prezentu;

10.Prezent – usługa, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania

Prezentu zgodnie z ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w Regulaminie Wykonawcy;

11.Realizacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Obdarowanego rezerwacji Terminu i Miejsca realizacji Prezentu spośród terminów wskazanych w Kalendarzu Imprez, akceptacji przez Obdarowanego Regulaminu i podpisaniu przez niego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wykonaniu Prezentu przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie;

12.Regulamin – warunki świadczenia usług poprzez serwis Autoprezent.pl;

13.Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;

14.Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym autoprezent.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis, stanowiącą platformę internetową będącą własnością Administratora;

15.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;

16.Termin – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją;

17.Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;

18.Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

19.Użytkownik - osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;

20.Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do wykonania Prezentu określonego w tym dokumencie na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy, który jest organizatorem Prezentu;

21.Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca realizatorem Prezentu;

22.Zamówienie – dokonanie zakupu Prezentu, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kliencie, należy rozumieć przez to również odpowiednio Obdarowanego oraz Użytkownika. Prawa, oświadczenia i zobowiązania Użytkownika dotyczą głównie elementów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (poprzez Serwis), natomiast prawa, oświadczenia i zobowiązania Klienta oraz Obdarowanego dotyczą głównie fizycznej realizacji Vouchera.

§3. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu - zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.

 2. Administrator zamawia u Wykonawcy na rzecz Klienta Prezent, zgodnie ze złożoną przez Klienta dyspozycją zakupu Vouchera za pośrednictwem Serwisu.

 3. Użytkownik, dokonując zakupu Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Administratorem oraz Realizacji Vouchera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji. Użytkownik zobowiązany jest jednocześnie do zapoznania się z Regulaminem Wykonawcy.

 4. Administrator stosuje standardowe procedury bezpieczeństwa, w związku z czym przed skorzystaniem z Vouchera sprawdza posiadanie i ważność prawa jazdy, wiek osoby, a także nie dopuści do świadczenia usług jeśli pobieżne oględziny wskazują, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przed dokonaniem zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązuje się do pozyskania informacji, czy osoba, która ma zrealizować Voucher będzie miała formalnie taką możliwość (spełnienie wymogu z § 5 ust. 3, brak przeciwskazań zdrowotnych, posiadanie ważnego prawa jazdy w przypadku jazdy jako kierowca, brak problemów alkoholowych). Jeśli Użytkownik po dokonaniu zakupu powziął informacje o osobie mającej zrealizować Voucher, że jego wykorzystanie może być dla danej osoby niebezpieczne, bądź w inny sposób negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Jeśli do zakupu Vouchera doszło pomimo istniejących formalnie braków możliwości jego realizacji, to kwota zakupu nie podlega zwrotowi, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności, chyba że dopuścił do realizacji wbrew swoim obowiązkom ze zdania pierwszego.

 5. Poprzez realizację Vouchera, osoba przystępująca do wykorzystania Prezentu, oświadcza, że nie występują u niej jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do takowego działania, jest świadoma ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu oraz nie będzie wysuwała roszczeń w stosunku do Administratora lub Wykonawcy w związku ze zrealizowaną usługą.

 6. W sytuacji, w której Obdarowany nie może zrealizować zakupionego Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków (trzeźwość oraz posiadanie ważnego prawa jazdy w dniu wykorzystywania Vouchera), zarówno jemu jak i Użytkownikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora lub Wykonawcy, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.

§4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH
 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.

 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.

 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem wyeliminowania bądź zmniejszenia zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, Użytkownik zobowiązany jest podejmować działania niezbędne do ochrony urządzenia, za pomocą którego korzysta z Serwisu Administratora.

 5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.

 6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;

  2. połączenie z siecią Internet;

  3. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta

Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

§5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym adresu e-mail.

 2. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkbox’a lub wyświetlanego okna informacyjnego. Złożenie zamówienia oraz realizacja Vouchera, niezależnie od dokonanej rejestracji, oznacza zgodę na związanie się Regulaminem, w tym w szczególności świadomość ponoszonej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z usługi pozwalającej na przejazd samochodem po torze.

 3. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:

  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z Serwisu;

  2. jest świadomy o ponoszonej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;

  3. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu oraz Usług Administratora, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

 4. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 5. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.

§6. ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE VOUCHERA
 1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, możliwe jest poprzez zakup Prezentu w Serwisie. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Administratorowi. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach. W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki.

 3. Administrator wystawi i dostarczy Użytkownikowi Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzgodnieniami dokonanymi między stronami. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną.

 4. Warunkiem wydania, dostarczenia oraz aktywowania Vouchera jest opłacenie należności za Prezent, które może nastąpić:

  1. w drodze przelewu bankowego na konto Administratora, w terminie 3 dni od dnia dokonania zakupu;

  2. poprzez system płatności aktualnie dostępny w Serwisie;

  3. płatność przy odbiorze, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.

 5. Opis przelewu powinien zawierać informacje na temat numeru zamówienia zleconego przez Klienta. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Vouchera, zamówienie uznaje się za nieważne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik uzgodni z Administratorem inny termin zapłaty.

 6. Voucher Prezentowy dostarczany jest w jeden z następujących sposobów:

  1. W formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia; 2) Kurierem na podany adres przez składającego zamówienie.

 7. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Serwisie. Koszt wysyłki Vouchera podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Serwisie.

 8. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, uiszczenie opłaty za Prezent w całości jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed zakupem Klient ma obowiązek się z nim zapoznać. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§7. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
 1. Voucher może zostać zrealizowany z uwzględnieniem Kalendarza Imprez organizowanych przez Administratora dostępnego w Serwisie, pod adresem https://autoprezent.pl/kalendarzimprez/. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłącznie w datach podanych w Serwisie, na co Klient w pełni wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera stosownie do aktualnych dat, Klient nie dysponuje roszczeniem o możliwość przedłużenia ważności Vouchera innym niż też o którym mowa w § 7 ust. 4.

 2. Ważność Vouchera wynosi 365 dni z obowiązkiem złożenia rezerwacji przez Klienta lub Obdarowanego w ciągu 180 dni od daty zakupu Vouchera. Realizacja usług odbywa się zawsze od kwietnia do listopada, zgodnie z kalendarzem imprez dostępnym na stronie Administratora. Za moment zakupu przyjmuje się dzień, w którym złożono zamówienie Prezentu w Serwisie.

 3. Obdarowany może dokonać sprawdzenia terminu ważności Vouchera w Serwisie, bądź zasięgnąć informacji bezpośrednio u Administratora. Niezrealizowanie Vouchera Prezentowego we wskazanym okresie, z powodów leżących po stronie Klienta lub Obdarowanego, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. W powyższej sytuacji, ani Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty. Do powodów leżących po stronie Klienta lub Obdarowanego nie zalicza się sytuacji, gdy postępuje on zgodnie z postanowieniami regulaminu przy zamawianiu prezentu i dokonywaniu rezerwacji terminu, a pomimo tego okaże się, że do końca ważności Vouchera nie ma żadnych wolnych terminów. Klient w takiej sytuacji przed upływem terminu 180 dniowego o którym mowa w ust. 2 musi powiadomić o tym mailowo

Administratora. W takim przypadku Administrator skontaktuje się z Klientem lub Obdarowanym telefonicznie lub mailowo i ustali z nim ponownie termin imprezy na której ma nastąpić Realizacja Vouchera. Zasadą ustalenia ponownego terminu jest to, że Strony najpierw wspólnie spróbują ustalić dogodny termin. Klientowi lub Obdarowanemu nie może zostać narzucony jeden konkretny termin, musi on otrzymać co najmniej 2 do wyboru (inne niż proponowane dotychczas), jeśli Strony nie mogą dojść do porozumienia.

 1. Klient ma możliwość przedłużenia ważności vouchera, który został zakupiony w Serwisie, o 180 dni uiszczając opłatę w wysokości 50% wartości vouchera. Płatność musi być dokonana przed upływem ważności vouchera.

 2. Realizacja Vouchera wymaga rezerwacji Terminu, którą złożyć należy najpóźniej 14 dni przed wybranym terminem dostępnym w Kalendarzu Imprez. Rezerwacje dokonywane są wyłącznie poprzez podstronę Serwisu – https://autoprezent.pl/rezerwacje/. Administrator dopuszcza rezerwację w terminie późniejszym (poniżej 14-dni), jednak wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Rezerwacji dokonanej w terminie późniejszym nie można odwołać ani zmienić daty realizacji Vouchera.

 3. Podczas rezerwacji Terminu, pod rygorem uznania rezerwacji za niezłożoną, należy podać:

  1. imię i nazwisko Obdarowanego,

  2. dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),

  3. Kod Vouchera,

  4. termin planowanego wykonania Prezentu.

 4. W celu zmiany zarezerwowanego Terminu Realizacji, Obdarowany zobowiązany jest do skontaktowania się z Administratorem odpowiednio wcześniej, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed zarezerwowanym Terminem Realizacji. Zmiana taka może być wyłącznie 2 (dwa) razy, jeśli Kalendarz Imprez oraz możliwości organizacyjno-techniczne Administratora na to pozwalają. Kolejne przełożenie jest możliwe, ale z dopłatą 100 zł brutto przez Klienta lub Obdarowanego.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kalendarzu Imprez, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia z Administratorem inną datę realizacji Prezentu. Administrator nie może narzucić Obdarowanemu daty realizacji. Taka zmiana może nastąpić maksymalnie 2 razy. Kolejne przełożenie jest możliwe, ale za zapłatą 100 zł brutto Administratora na rzecz Klienta lub Obdarowanego. Klient składa oświadczenie na rzecz kogo płatność ma być dokonana.

 6. W przypadku niewykonania Prezentu z innych przyczyn niż z ust. 8, w szczególności w przypadku awarii pojazdów, Obdarowany uzgadnia z Administratorem inną datę realizacji Prezentu. Administrator nie może narzucić Obdarowanemu daty realizacji.. Jeśli realizacja

Vouchera jest niezależna z przyczyn wskazanych powyżej (zwłaszcza awaria pojazdów), to

Administrator zwraca Obdarowanemu koszty transportu oraz zakwaterowania. Jeśli jednak

Administrator wcześniej poinformował (co najmniej dzień wcześniej), że realizacja

Vouchera jest niemożliwa, to żądanie zwrotu kosztów jest bezzasadne. Użytkownik lub Obdarowany przy zakupie Vouchera zobowiązany jest podać adresu mailowy/nr telefonu do kontaktu.

10.Obdarowany zobowiązany jest stawić się punktualnie w ustalonej z Administratorem lokalizacji, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Spóźnienie jest dopuszczalne, ale nie powinno przekroczyć 15 minut. Jeśli spóźnienie jest większe niż 15 minut, a Administrator będzie miał możliwość wykonania w danym dniu realizacji Vouchera to go zrealizuje. W przypadku niestawienia się przez Obdarowanego w zarezerwowanym Miejscu i Terminie Realizacji, Obdarowany nie ma możliwości ponownego umówienia się na wykonanie Prezentu. Wówczas Voucher Obdarowanego traci ważność, a Obdarowany i Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów związanych z zakupem Vouchera, chyba że brak stawiennictwa jest spowodowany okolicznościami za które Obdarowany i Klient odpowiedzialności nie ponosi.

11.Celem realizacji Vouchera, Obdarowany powinien posiadać:

 1. Dowód osobisty lub zgodę opiekuna prawnego w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;

 2. Prawo jazdy kategorii B – w przypadku jazdy jako kierowca;

 3. Voucher, bądź inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania.

12.Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń pracowników Administratora, pracowników Wykonawcy oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu.

13.Wykonawcy przysługuje prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania wykonywania Prezentu, jeżeli Obdarowany odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie stosuje się do instrukcji udzielanych mu przez pracowników Administratora, pracowników Wykonawcy lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w jego opisie umieszczonych w Serwisie lub jego Regulaminie.

14.W przypadkach naruszenia zasad realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), i powstania z tego tytułu szkody z wyłącznej winy Obdarowanego, zarówno Obdarowanemu, jak i Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.

15.Wykonawca może odmówić wykonania Prezentu w sytuacji, gdy według jej oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego. Obdarowany ustala wówczas z Administrator nowy Termin Realizacji.

16.Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń pracowników Wykonawcy lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których Prezent jest wykonywany, powstałe z winy Obdarowanego, w szczególności samochodu. Powyższe dotyczy również zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku brawurowej jazdy pojazdami, niedostosowania przez Obdarowanego prędkości do panujących warunków lub umiejętności, zniszczenia tapicerki częściami garderoby, w tym również biżuterią.

17.Naruszeniem warunków realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu) są wszelkie działania Obdarowanego, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody, w tym w szczególności poprzez wszelkie przejawy stwarzania zagrożenia na torze takie jak:

 1. Wyprzedzanie na zakrętach;

 2. Niestosownie się do nakazów oraz poleceń Instruktora;

 3. Przekraczanie w depotach prędkości 30km/h;

 4. Przekraczanie białej linii wyjazdu z depot;

 5. Dojeżdżanie blisko innego pojazdu znajdującego się na torze oraz zajeżdżanie trasy;

 6. Agresywna jazda oraz przeprowadzanie niepotrzebnych manewrów;

 7. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego podczas realizacji przejazdu ulicami miasta.

18.Naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze, w tym w szczególności jeśli stanowią jedną z przesłanek z ust. 17 i doprowadziły do powstania szkody, zwłaszcza uszkodzenia jakiegokolwiek samochodu, skutkują powstaniem odpowiedzialności o której mowa w ust. 16.

19.Obdarowany ponosi winę za działania, w konsekwencji których doszło do powstania szkody, bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć. Jeśli oceniając obiektywnie jego działania mogły doprowadzić do powstania zagrożenia na torze, to aktualizuje się jednocześnie wina w działaniu Obdarowanego. W szczególności

Obdarowany ponosi winę, jeśli korzysta z Prezentu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwość samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności.

20.Szkody, które powstały wskutek działań lub zaniechań Obdarowanego nie będą pokrywane z ubezpieczenia samochodu, z użyciem którego wykonywany jest Prezent, lecz bezpośrednio przez Obdarowanego.

21.Obdarowany, a także osoby trzecie mu towarzyszące, nie mogą fotografować, filmować, a także w jakikolwiek inny sposób utrwalać wykonywania Prezentu, bez wyraźnej zgody Wykonawcy, chyba że wykonywanie Prezentu utrwalane jest jedynie na użytek osobisty Obdarowanego i upoważnionych przez niego osób. W każdym przypadku podejmowanie ww. czynności należy wykonywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników Wykonawcy.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@autoprezent.pl w formie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Konsumentowi na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytym Voucherem. W przypadku braku zwrotu Vouchera termin nie biegnie. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli

Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. W wypadku odstąpienia od umowy Voucher zostanie dezaktywowany przez Administratora.

 2. / uchylony /

§9. REKLAMACJE
 1. Reklamacje z tytułu niewykonania Prezentu lub też nienależytej Realizacji Vouchera należy zgłosić Administratorowi na adres: kontakt@autoprezent.pl.

 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Administratora lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.

 3. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.

 4. / uchylony /

 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. W takiej sytuacji Voucher uznany jest za zrealizowany.

 6. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inny serwis), który dokonał sprzedaży Voucherów.

§10. UCHYLONY §11. ZASADY ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Administratorowi przysługuje prawo do:

  1. odwołania zarezerwowanego przez Użytkownika Terminu, w którym miała zostać zrealizowana Usługa;

  2. odmowy realizacji Usługi pomimo przybycia Wykonawcy w zarezerwowanym Terminie w Miejsce realizacji Usługi,

 2. W przypadku odwołania lub odmowy realizacji Usługi, Administrator w porozumieniu z Użytkownikiem wyznaczy inny termin realizacji Usługi.

§12. ZMIANY REGULAMINU
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie nowej wersji dokumentu.

 3. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem. Zmiany Regulaminu co do zawartych umów nie mogą dotyczyć jego istotnych warunków (zwłaszcza ceny oraz wszelkich innych postanowień na niekorzyść konsumentów).

 4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

 5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Szczegółowy opis oferowanych Prezentów znajduje się w Serwisie Autoprezent.pl. Zamieszczone materiały promocyjne dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów oraz danych technicznych poszczególnych samochodów.

 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem (lub odpowiednio Klientem/Obdarowanym), strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania. W przypadków sporów z Konsumentami, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne według obowiązujących przepisów prawa, w przypadku natomiast sporów z przedsiębiorcami, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy właściwe ze względu na siedzibę Administratora.

 3. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.

 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 5. Administrator lub Wykonawca ma prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu z realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), a następnie do dalszego przetwarzania i udostępniania wspomnianej rejestracji podmiotom trzecim, z wyłączeniem wizerunku Obdarowanego oraz osób towarzyszących przy realizacji vouchera, chyba że Obdarowany lub osoby towarzyszące przy realizacji vouchera udzielą Autoprezent.pl pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku.

POBIERZ REGULAMIN W PDF

POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ REGULAMIN IMPREZY W PDF

POBIERZ OŚWIADCZENIE W PDF

POBIERZ FORMULARZ ZGODY RODZICA